دستگاه بوجاری شلتوک

منظور از بوجاری کردن محصولات کشاورزی مانند شلتوک یعنی جدا نمودن خالصی ها از ناخالصی ها است. در گذشته این جداسازی ها به روش سنتی

Read more

Grouping

Latest Articles

02156390200-4

en_US